Merkezimizde; IVO-ODS OTİZM KAPSAMLI DEĞERLENDİRME yapılmaktadır.

İVO-ODS’NİN KULLANILABİLECEĞİ ALANLAR

İVO-ODS’de yer alan araçlar OSB olan ya da OSB şüphesi taşıyan öğrencilerin değerlendirilmesinde kapsamlı ve doyurucu bir inceleme yapabilmek amacıyla geliştirilmişlerdir. U-ODKL kullanılarak bir öğrencide OSB olup olmadığı ve öğrencinin gereksinim duyduğu desteğin derecesi ortaya konulabilir. SEDA, kullanılarak öğrencinin farklı sosyal bağlamlardaki sosyal etkileşim düzeyine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin arttırılması gereken etkileşim davranışları ya da azaltılması gereken otistik etkileşim davranışları ortaya çıkartılabilir.

Bu doğrultuda eğitsel müdahale planlamaları geliştirilerek geliştirilen programların etkililiği test edilebilir. VODA kullanılarak yapılacak dil örneği alma değerlendirmesi yoluyla öğrencinin kullandığı sözceleri hangi amaçla kullandığı, sahip olduğu otistik konuşma düzeyi belirlenerek dil-konuşmaya yönelik müdahale programları için eğitsel veriler sağlanabilir. SEDA ve VODA davranış örneklemesi yoluyla veri toplayan araçlar olmaları nedeniyle yapılacak eğitsel değerlendirmelerde tekrarlı ölçümlemeler yapmaya uygun araçlardır. Her iki araçta ortaya konulan performans, kendiliğinden genellemeyi ölçtüğünden, eğitim sürecinde sosyal etkileşim ve dil alanında öğrencinin gösterdiği ilerlemeleri test etmek ve eğitim programının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılabilecek araçlardır. Araçlar aynı zamanda araştırmalarda veri toplama aracı olarak da kullanılabilirler. EDA özellikle eğitime yeni başlayacak öğrencilerin sahip oldukları konuşma taklidi, beden kavramı, alıcı ve ifade edici dil becerilerine ilişkin bilgiler sağlayan bir araçtır. Öğrencilerin programlarının planlanması için bir başlangıç noktası oluşturmak ve müdahaleyi planlamak için kullanılabilecek bir araçtır.

IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti; Otizm Spektrum Bozukluğuna (OSB) sahip öğrencileri olabildiğince kapsamlı bir biçimde değerlendirmek ve bu öğrenciler için gereksinim duyulan müdahale programlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir değerlendirme setidir. Sette yer alan araçların geliştirilmesinde 2008 yılında Krug, Arig ve Almond tarafından geliştirilmiş olan Eğitimsel Planlama için Otizm Tarama Aracının 3. Sürümü (Autism Screening Instrument for Educational Planning-Third Edition-ASIEP-3) esas alınmıştır. Ancak özellikle 2013 yılında DSM 5’in yayınlanmış olmasıyla birlikte OSB tanı ölçütlerinde meydana gelen değişimler ve ASIEP-3’te yer alan araçların kullanımını daha etkili hale getirerek olabildiğince kapsamlı bir değerlendirmeye hizmet etmesine yönelik düzenlemelerle araçların uygulama, puanlama ve yorumlama biçimleri önemli ölçüde yeniden uyarlanmış bulunmaktadır. İVO-ODS’ de yer alan değerlendirme araçları ülkemizde yapılmış olan iki temel çalışma sonucunda son hallerini almışlardır. Bu iki çalışmanın ilkinde Aksoy (2013) 230 farklı çocukla yaptığı çalışmada 697 performans ölçümü gerçekleştirmiştir. İkinci çalışmada da Özdemir (2014) 1133 çocuktan veri alarak çalışmasını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların bulguları İVO-ODS’ de yer alan araçların psikometrik olarak geçerli ve güvenilir bilgiler sağladığını ortaya koymaktadır.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz