ÖZET

3– 6 YAŞ GRUBU OTİZMLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN

ÇOCUKLARIN SÖZCÜK DAĞARCIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Pınar KAYA

Psikoloji Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bekir Aydın LEVENT

Eylül 2016, 123 Sayfa

Bu araştırmada, 3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların

sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; “3-6 Yaş Grubu

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin

İncelenmesi” ile ilgili belirlemelerde bulunulabilmesi amacıyla, “Tarama Modeli”

çerçevesinde “Betimsel Yöntem” kullanılmış ve veri toplama tekniği olarak “Anket

Tekniği” uygulanmıştır.

Bu araştırmanın evrenini, 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Adana İl

sınırlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel eğitim merkezine devam eden, 3-6 yaş

grubu otizm tanısı almış ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş grubu çocuklar ile annebabaları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Adana İli Seyhan ve Yüreğir

İlçelerinde ikamet eden 38 kız ve 32 erkek olmak üzere 70 çocuk ile onların anne

babaları oluşturmaktadır. Bu çocukların 36’sı otizmli olup, Turuncu Özel Eğitim ve

Rehabilitasyon merkezinden kişisel gelişimlerine yönelik yardım almaktadırlar.

Çocukların 34’sü ise, Adana İli Yüreğir İlçesi’nde Solaklı İlkokulunda okul öncesi

eğitim alan ve burada yaşayan ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın

örneklem grubu, rastgele örneklem seçimi ile Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden

seçilmiştir.

Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri hakkında bilgi elde etmek

için araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan “ Kişisel Bilgi Formu “

ve örnekleme alınan çocukların sözcük dağarcığını belirlemek üzere “ Peabody Resim

Kelime” Testi uygulanmıştır.

Veriler SPSS 20.0 proğramına girilerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde;

Frekans Analizi, Bağımsız Gruplarda t – Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi

VI

kullanılmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenlere verilen yanıtların dağılımına ilişkin

frekans analizi yapılmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için

ikili değişkenlerde ‘’t’’, ikiden fazla değişkenleri belirlemek için ise ‘’F’’ testi

uygulanmıştır.

Elde edilen bulgulara göre; normal gelişim gösteren bireyler ile otizmli

bireylerin ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Normal

gelişim gösteren bireylerin ortalamaları, otizmli bireylerin ortalamasından anlamlı

derecede büyüktür.

Cinsiyete göre veriler incelendiğinde, normal gelişim gösteren bireylerde kız ve

erkek çocukların puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır.

Otizmli bireylerde kız ve erkek çocukların puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde

farklılık olup (p<0,05), kızların ortalamaları erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede

daha büyüktür.

Takvim yaşına göre veriler incelendiğinde, Normal gelişim gösteren bireylerde

3-4 yaş grubu çocuklar ile 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin puan ortalamaları arasında anlamlı

düzeyde farklılık olup, 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin ortalaması anlamlı derecede daha

yüksektir. Otizmli bireylerde yaş gruplarına göre veriler incelendiğinde, puanlar anlamlı

düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). 5,1 – 6 yaş grubu kişilerin ortalaması, 4,1 – 5

yaş kişilerin ortalamasından anlamlı derecede daha fazladır. 3-4 yaş grubunda 1 kişi

olduğu için değerlendirilememiştir.

Alıcı dil yaşına göre veriler incelendiğinde, normal gelişim gösteren bireylerde

alıcı dil yaşı gruplarına göre puanlar anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 6,1 – 7

alıcı dil yaş grubu kişilerin puan ortalaması, 5,1 – 6 alıcı dil yaşı grubu kişilerden

anlamlı derecede daha yüksektir. 4,1 – 5 yaş grubunda 1 kişi olduğundan dolayı diğer

gruplarla karşılaştırılamamıştır. Otizmli çocuklarda ise , 2-3 alıcı dil yaşı grubu ile 3,1 –

4 alıcı dil yaşı grubu kişilerin ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık

bulunmakta olup, 3,1 – 4 alıcı dil yaşı grubu kişilerin ortalaması anlamlı derecede daha

büyüktür.

Yazar

“İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” “Çocuğu çalıştım. Çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte Montessori Yöntemi budur.” “Çocuğa olan ilgimiz ‘ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli yanmasını hedefleyerek olmalıdır.” “Çocuğun bedeni, ruhun neşesi sayesinde yaşıyor.” tıpkı Maria Montessori dediği gibi çocuğu çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim.

Yorum Yaz